Slider 1
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC
   
Phan Tâm                                          Bộ thông tin Truyền thông
Nguyễn Hoàng Tú Anh                      Trường Đại Học Công nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM
Chi tiết
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

Nguyễn Anh Tuấn - Trường Đại Học Công nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM
Chi tiết
DANH SÁCH BAN HẬU CẦN

Phạm Văn Hậu - Trường Đại Học Công nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM
Chi tiết